Privacy policy

 

Privacy Policy

 

De 9 zonen Vanneste nv, gevestigd aan Driemasten 75 8560 Gullegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Driemasten 75 8560 Gullegem
+32 56 41 15 47
info@de9zonen.be

De 9 zonen Vanneste nv vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:
-Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen;
-Niet zullen verkopen;
-Zorgvuldig beveiligen;
Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door en email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.

1. Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)
‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan De 9 zonen Vanneste nv zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze leveranciers).
‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan De 9 zonen Vanneste nv zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van De 9 zonen Vanneste nv verwerkt.
Voor vragen aangaande deze privacyverklaring kunt u ons contacteren via info@de9zonen.be.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken


De 9 zonen Vanneste nv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Identiteitsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
- Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer)
- Camerabeelden indien u onze bedrijfsgebouwen bezoekt
- Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
- Kopie van de identiteitskaart (in kader van een sollicitatie)
- Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

3. Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Voor een efficiënte bedrijfsvoering, met name rechtstreeks contact te kunnen nemen met onze contactpersoon bij klant of leverancier
- Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons plaatst
- Om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst
- Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen.
- Om nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven.
- Ter beveiliging van onze bedrijfsgebouwen, zo maken wij gebruik van camerabewaking en registreren wij onze bezoekers.

De 9 zonen Vanneste nv neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De 9 zonen Vanneste nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

De 9 zonen nv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo doen wij beroep op externe partijen voor technische ondersteuning (hosten van de website) en het versturen van e-mails (software om mailverkeer te verwerken of e-mailprovider). Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

6. Op welke wettelijke basis baseren wij ons?


De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:
-De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten;
-Uw toestemming;
-Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden;
-Onze gerechtvaardigd belang

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door De 9 zonen Vanneste nv. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij onze een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt dergelijk verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten tot ons richten via info@de9zonen.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.
Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De 9 zonen Vanneste nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@de9zonen.be

Vul hier uw gegevens in, en wij contacteren u zo snel mogelijk.

* Verplichte velden
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie